De grootste gids naar slotenmaker Beernem

Tot slot vinden we aan die kant over het Noordeinde, vlakbij de Haagpoort, nog ons gevelsteen in dit woonhuis betreffende schoenmaker Hendrick Gerritsz.

Ettelijke huizen verder woonde in dit achterhuis met ons brouwersknecht, wiens eigendom het was, Neeltjen met Roosendael, die indien ‘craembewaerster’ in dit register geboekt staat.

G’, verder was ‘brouwer in de Roscam tot Delft’”. Daarmee kan zijn ontegenzeggelijk aangetoond het Jan Steen te Delft bezit gewoond en is daar brouwer geweest, doch ook niet in dit Truweel zoals de legende beseft te verhalen.

Met een overzijde over de Turfmarkt tussen een Gasthuislaan en de Molslaan waren alweer verscheidene uithangtekens en gevelstenen. Vooreerst welke met een huizinge ‘Een Verkeerde Werelt’ (betreffende mouterij) [in 1882 stond er nog een branderij met welke benaming]

IS … dit toegestaan dat dát College buiten bekende, wederhoor en reflectie kan beslissen aan andermans eigendom en cultureel goed over het volk van Holland én erbuiten?

De huisvrouw betreffende Bruyn Harmansz. Schinkel, wiens zaak verder aan de noordzijde betreffende het Marktveld gevestigd was, gaf aan, het hun woning vier haardsteden bevatte. Bruyn was de zoon over Harman Schinkel, die in 1568 alhier ingeval ons slachtoffer over religiehaat betreffende den zwaarde was geëxecuteerd (wegens het drukken met ketterse geschriften - zie Jaarboekje van Delft 1866).

Ons duidelijk bewijs, het sedertdien ten minste 2 huizen tot één werden verbouwd. Op een omvangrijke plattegrond over de stad Delft, door de zorg en tussen toe­gezichtsveld over Van Bleyswyck in 1675 en eerstvolgende jaren ver­vaardigd, telt men minder huizen, dan in het kohier van het haardstedegeld over 1637 geraken opgegeven en minder vervolgens in de legger der verponding over 1620 voorkomen. Zomede in dit register van het haardstedegeld aan 1600, dat het tot gids fungeert.

Eén brouwerij had hoofdhaar voorgevel aan het Antieke Delft, en wel ‘Int Dobbel Cruys’, in eigendom en bewoond door Simon Arense Groenewegen. In het woonhuis waren 8 haardsteden, terwijl een brouwerij met 3 eesten en 2 hier ketels werkte. Hij behoorde tot een aanzienlijke huisgezin, welke zich, direct ettelijke overige, in 1569 en eerstvolgende jaren uit Delft verwijderde, teneinde óf later wederom retour te keren óf, getrouw aan de voorvaderlijke religie en heulend met een Spanjaard, zichzelf elders te vestigen.

-, dat wil zeggen men dien een huik tot een wind haken, in praktijk, zeker ten profijte met zijne beurs, doch of de kunst, ‘welke göttliche’, daar nauwelijks schade bij leed is ons belangstelling, die zijn deskundige tijdgenoten mijns inziens reeds bevestigend hebben beantwoord.

Men scheen destijds verdere vervolgens thans betreffende oordeel te wezen, het de mens, verlangen is deze ook niet gans en alang tot een dienst betreffende het loutere materialisme verzinken, voor ‘een dingen, die des geestes bestaan,’ begaanbaar blijven en ook niet ‘bij brood louter’ leven dien.  

Het rad der fortuin blijft draaien door al die eeuwen heen en een welbekende spreuk aangaande de blijspeldichter Breêroo: ‘t can verkeeren’ zal, zo lang de aarde zichzelf wentelt, aangaande toepassing blijven.

Ook was er een nederige woning met ‘poppemaeker’ Pouwels Phillipsz. Een handwerk, dat bestaan toppunt over volmaaktheid voor onze Franse naburen bezit bereikt, daar waar ook poppen betreffende 1000 franc het stuk vervaardigd geraken, behoort intussen (1882),

Zij zette dus een zaak voort, waaruit mijns inziens mag geraken opgemerkt dat Schol nauwelijks ‘konstschilder’, doch ons ‘huisschilder’ ofwel ‘verver’ was. Bestaan afaire kon via zijn nagelaten dame betreffende vreemde hulp geraken aangehouden, hetgeen door de weduwe over ons collega over Jan Steen of aangaande Mierevelt bezwaarlijk kon geschieden.

De gevelsteen, waarop het zodra blind bij uitnemendheid bekende dier was afgebeeld, ook ingeval de sluitsteen met het poortje in een steeg, die ons dergelijke voorstelling betreffende de wroeter te zien gaf, bestaan, meen ik, onlangs de straat aangaande al die gevelstenen opgegaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *